• Quat Rosenberg
  • Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc

Chất lượng không khí

Tủ xử lý không khí, lọc, thông gió với bộ lọc N.B.C.

Quạt ETRI đề xuất một dãy luồng không khí và áp suất cho các hệ thống lọc không khí khác nhau.

 

Đầu trang