All posts by Nhật Order

Trước đây Nhật cũng là sinh viên trẻ tìm tòi cách đặt đăng nhập trên Taobao, 1688, alibaba, aliexpress,...Nhật hiểu rõ sự khó khăn của các đăng ký. Nhật mong muốn sử dụng kinh nghiệm đặt đăng nhập của mình để chia sẻ cho những ai cần nó. Nếu thấy bài viết hữu ích hãy ủng hộ tác giả MoMo: